fangaiai Main Photo
fangaiai updated biography

很善良,有点单纯,有点调皮,爱读书看电影,别骗我!我想有个家,我性格柔弱,希望找一个霸道一点,能保护我爱护我的男子汉!我将全心以对!
客观条件不差,主要观点请详看动态!

fangaiai Main Photo
fangaiai updated cover image

fangaiai Main Photo
fangaiai updated profile photo