0
Register
qiuzhaozhao
Send message
Send gift
qiuzhaozhao Main Photo
qiuzhaozhao updated biography

每次病时就觉得身边的确是缺个人,可总不能找个人凑合过日子吧?唉!不笨不丑的,想找个合适的人过日子,咋就这么难滴,罢了!该是我的自然会与我遇见,不是我的苛求不得,随其自然吧!

qiuzhaozhao Main Photo
qiuzhaozhao updated cover image

qiuzhaozhao Main Photo
qiuzhaozhao updated profile photo